Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. BEGRIPPEN
1.1 Algemene voorwaarden
Deze door HARMONY MOVES gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en in het ledenadministratiesysteem Momoyoga.
1.2 HARMONY MOVES
Waar in dit reglement gesproken wordt over HARMONY MOVES wordt specifiek bedoeld de studio aan de Boslaan 1, 6063NN, Vlodrop, ingeschreven bij de KVK te Roermond onder 65897072.
1.3 YOGI
Degene die les(sen) volgt of wenst te volgen bij HARMONY MOVES. Lees de klant of het lid van HARMONY MOVES.
1.4 DOCENT
De persoon die de lessen geeft. HARMONY MOVES maakt incidenteel gebruik van andere docenten. De docenten hebben hiervoor een geschikte opleiding gevolgd en hebben ruime ervaring.
1.5 LIDMAATSCHAP
Via het lidmaatschap sluit een yogi aan bij HARMONY MOVES, dit kan onder de vorm van een abonnement of een strippenkaart.
1.6 ABONNEMENT
Met abonnementen kunnen yogi’s lessen boeken per maand. Een abonnement wordt maandelijks door de yogi op de 1ste van de maand via een overschrijving verlengd.
1.7 KALENDERJAAR
Periode van de eerste tot en met de laatste dag van een jaar, bijvoorbeeld een (1) januari 2023 tot en met eenendertig (31) december 2023.
1.8 KALENDERMAAND
Periode van de eerste tot en met de laatste dag van een maand, bijvoorbeeld een (1) tot en met eenendertig (31) januari.
1.9 ABONNEMENTSMAAND
Is een kalendermaand.
1.10 STRIPPENKAART
Een strippenkaart is flexibel in te plannen. Met een strippenkaart is één tegoed gelijk aan één les. Je kunt het aantal strippen naar wens en mogelijkheid besteden binnen de aangegeven periode.
1.11 PROEFLES
Een geïnteresseerde kan na voorafgaande afspraak een gratis proefles volgen.
1.12 WORKSHOP
Een bij of door HARMONY MOVES te geven of gegeven workshop.
1.13 WEBSITE
De website van HARMONY MOVES, www.harmony-moves.nl.
1.14 YOGA LEDENADMINISTRATIESYSTEEM MOMOYOGA
HARMONY MOVES maakt gebruik van het gebruiksvriendelijke ledenadministratiesysteem Momoyoga voor opvolging van je lesrooster en inschrijvingen. Het is één overzichtelijk systeem welke bereikbaar is via de app of de browser.
Inschrijven via: https://www.momoyoga.com/harmony-moves/register/ Inloggen via: https://www.momoyoga.com/harmony-moves/login
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen en strippenkaarten bij HARMONY MOVES. Door deelname verklaart de yogi zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. HARMONY MOVES kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.
Artikel 3. LIDMAATSCHAP, ABONNEMENTEN, STRIPPENKAART en LOSSE LESSEN
3.1 HOE EEN LIDMAATSCHAP AANVRAGEN
Een nieuw lidmaatschap kan je aanvragen in Momoyoga via volgende link: https://www.momoyoga.com/harmony-moves/register/. Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt nadat er is ingeschreven in Momoyoga.
3.2 SOORTEN LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap kan onder de vorm van een abonnement of een strippenkaart. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2.1. Abonnement
Met abonnementen kunnen yogi’s lessen boeken per maand. Een abonnement wordt automatisch iedere maand vernieuwd. Volgende abonnementen zijn beschikbaar:
– Maandabonnement, 1x/week
– Maandabonnement, onbeperkt aantal lessen per maand
3.2.2. Strippenkaart
Met een strippenkaart boek je een vast aantal lessen in plaats van een periode. Strippenkaarten gebruiken een systeem op basis van strippen; één tegoed staat gelijk aan één les. Volgende strippenkaart is beschikbaar:
– Strippenkaart, 10 lessen naar keuze, 12 weken geldig
Restitutie van het lesgeld (lees: abonnementen en strippenkaart) is niet mogelijk. Bij abonnementen is het niet mogelijk overgebleven lessen mee over te nemen naar de
volgende maand. De lessen hebben een geldigheid van 1 abonnementsmaand. Bij opzegging van het abonnement vervallen al deze lessen. Ook overstappen van abonnement type geeft geen mogelijkheid om de lessen mee over te nemen naar het nieuwe abonnement.
3.3 LESROOSTER
Het geldende lesrooster is terug te vinden op de website www.harmony-moves.nl en in Momoyoga (https://www.momoyoga.com/harmony-moves/). HARMONY MOVES behoudt zich het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website of per e-mail of per WhatsApp. Bij overmacht behoudt HARMONY MOVES zich het recht voor om een geplande les te annuleren. In dit geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
3.4 VERLOFPERIODES
HARMONY MOVES probeert het hele jaar door continuïteit in de lessen te garanderen. Tijdens volgende periodes wordt afgeweken van het vaste lesrooster en kan de studio gesloten zijn.
– Zomermaanden, gedurende de zomermaanden juli en augustus wordt een aangepast lesrooster opgemaakt, hierbij zal de verhouding tussen fysieke en online lessen aangepast worden.
– Feestdagen, tijdens de nationale feestdagen wordt er geen les gegeven.
Het tarief voor een lidmaatschap van abonnementen is een vast bedrag per maand waarbij rekening is gehouden met de vaste verlofperiodes. Reductie van het aantal lessen in verlofperiodes of door nationale feestdagen geeft geen recht op vermindering van het abonnementsgeld. Ook verlof van de yogi kan geen aanleiding geven tot reductie van het abonnementsgeld voor de betreffende periode.
3.5 AANMELDEN EN ANNULERING VAN DE LES
HARMONY MOVES wil met Momoyoga voor de yogi’s steeds de actuele status van het lidmaatschap weergeven. De lessen zullen wekelijks plaatsvinden, met uitzondering van de aangegeven feestdagen en vakanties. Mocht de les onverhoopt uitvallen dan wordt er gezocht naar een gecertificeerde vervangende docent of wordt de les eventueel online ingevuld.
Aan de yogi wordt gevraagd om vooraf aan te melden voor de les via Momoyoga. Voor elke les zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar. Via Momoyoga is het resterende aantal beschikbare plaatsen op ieder moment zichtbaar. Boeken van een les kan tot 2 uur voor aanvang van de les gebeuren. Je kan alleen deelnemen aan een les als je van tevoren aangemeld bent.
Annuleren van een aanmelding kan tot 2 uur voor aanvang van de les. Dit geeft andere yogi’s de mogelijkheid bij een volgeboekte les om toch nog te kunnen deelnemen. Bij een volgeboekte les behoudt HARMONY MOVES het recht om de les in mindering te brengen op de strippenkaart of abonnement indien niet werd geannuleerd.
3.6 WACHTLIJST BIJ VOLGEBOEKTE LES
Met de wachtlijstfunctie in Momoyoga kan een yogi zich toch aanmelden voor een volgeboekte les. Mocht er een afmelding zijn voor de les, dan wordt de eerste yogi op de wachtlijst automatisch ingeschreven en ontvangt een e-mailbericht.
Artikel 4. PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINEN EN BETALINGEN
4.1 PRIJZEN
Alle actuele prijzen staan vermeld op de website www.harmony-moves.nl en in Momoyoga. HARMONY MOVES behoudt het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, of per e- mail of WhatsApp.
4.2 BETALINGEN
Een lidmaatschap wordt voorafgaand aan de les betaald. Betaling kan geschieden door:
4.2.1. Abonnementen worden betaald via bankoverschrijving
4.2.2 Strippenkaarten kunnen worden betaald via bankoverschrijving of contant in de studio.
4.2.3 Pinnen is niet mogelijk in de studio.
Betaling van een abonnement geschiedt steeds via bankoverschrijving. Alle actuele prijzen staan vermeld op de website www.harmony-moves.nl en in Momoyoga.
4.3 ACTIEF / INACTIEF LIDMAATSCHAP
In Momoyoga wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en inactieve lidmaatschappen. Wanneer een Yogi een lopend abonnement heeft, zal deze als actief gekarakteriseerd worden. Een Yogi met een beëindigd abonnement (vanaf 4 weken na einddatum) zal op inactief komen staan.
Artikel 5. BEËINDIGEN / WIJZIGEN ABONNEMENT
5.1 MINIMALE LOOPTIJD ABONNEMENTEN
Alle abonnementen hebben een looptijd van minimaal drie (3) maanden, daarna kan het abonnement maandelijks opgezegd worden. Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden per e-mail aan info@harmony-moves.nl.
5.2 WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP
Wanneer er een wijziging van het soort lidmaatschap wordt aangevraagd moet er rekening worden gehouden met de minimale looptijd volgens artikel 5.1. Daarbij zal ook de criteria van een actieve en inactieve yogi in acht genomen moeten worden volgens artikel 4.3.
Overige wijzigingen van het lidmaatschap of de abonnementsvorm, dienen te geschieden voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per e-mail aan info@harmony-moves.nl om van effect te gaan op de eerstvolgende betaling van de eerstvolgende abonnementsmaand. Zijn wijzigingen vermeldt tussen de 15e (vijftiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand, dan blijven de huidige gegevens de eerstvolgende kalendermaand van kracht en gaat de wijziging de kalendermaand erna van kracht.
5.3 ZIEKTE / OVERMACHT
Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door de yogi het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd, waarmee wordt bedoeld voor de derde maand. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij HARMONY MOVES. HARMONY MOVES behoudt zich het recht
voor te verzoeken om een doktersverklaring. Het verzoek kan ingediend worden per e- mail aan: info@harmony-moves.nl
Artikel 6. LEDENADMINISTRATIESYSTEEM “MOMOYOGA”
6.1 MOMOYOGA VIA APP VOOR iOS EN ANDROID
De Momoyoga app voor yogi’s is gratis te downloaden in de App Store en op Google Play.
Yogi’s kunnen met de app het online lesrooster bekijken en lessen boeken en annuleren.
6.2 MOMOYOGA VIA BROWSER
Momoyoga is ook te gebruiken op smartphone, tablet, laptop of PC via een webbrowser. Dit kan via één van de volgende links:
– Inschrijven via: https://www.momoyoga.com/harmony-moves/register/
– Inloggen via: https://www.momoyoga.com/harmony-moves/login
Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 DEELNAME LESSEN OF WORKSHOPS
Deelname aan de (online)lessen en/of workshops geschiedt voor eigen risico. Iedereen dient zelf bij deelname van de lessen cq workshops, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. HARMONY MOVES is niet aansprakelijk voor lichamelijk- en/of geestelijk letsel of blessures, noch voor enigerlei vorm van letsel voor, tijdens of na de les.
7.2 ADVIES EN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Wij kunnen van tevoren advies geven indien gewenst en onze lessen zijn professioneel en zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin ligt de eindverantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf. HARMONY MOVES adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
– Consulteer een arts voor je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les
– Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op
– Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar
– Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen
– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn
– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt
– Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
HARMONY MOVES is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade van persoonlijke eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van schade voor, tijdens of na de les. De lessen zullen plaatsvinden aan de Boslaan 1 te Vlodrop. Eigenaren van het pand kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materialistische schade.
Auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats. Parkeren op eigen risico.
Artikel 8. PERSOONSGEGEVENS
Naleving van de privacy rechten van onze yogi’s is erg belangrijk voor ons. Vandaar dat
wij de Wet bescherming persoonsgegevens 1998 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. HARMONY MOVES verzamelt persoonsgegevens van de yogi’s voor het bijhouden van de aanwezigheden en voor de administratie.
HARMONY MOVES gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Op de website van HARMONY MOVES (https://harmony-moves.nl/privacy-verklaring) is een privacy-statement terug te vinden.
Artikel 9. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
Bij geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door HARMONY MOVES.
Eventuele geschillen verband houdende met onderhavige algemene voorwaarden, een lidmaatschap, het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij HARMONY MOVES zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende bemiddelaar.
Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende bemiddelaar zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.
ALGEMENE VOORWAARDEN
ONLINE ACTIVITEITEN
Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die HARMONY MOVES aanbiedt via www.harmony- moves.nl.
Artikel 10. VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID YOGI
• Het volgen van de online yogalessen zoals deze worden aangeboden door HARMONY MOVES geschieden op eigen risico.
• De yogi is zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De yogi dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de yogi zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van HARMONY MOVES aanvaardt en opvolgt.
• Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de
aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment.
Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID HARMONY MOVES
• De video’s worden aangeboden op WhatsApp en worden begeleid door een gekwalificeerd docent. Dit begeleiden gebeurt visueel en met spraak. Iedere yogi dient zelf bij deelname van de online lessen zich ervan te vergewissen of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. HARMONY MOVES is niet aansprakelijk voor lichamelijk- en/of geestelijk letsel of blessures, noch voor enigerlei vorm van letsel voor, tijdens of na de les.
• HARMONY MOVES doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op WhatsApp en/of de diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
• HARMONY MOVES is niet aansprakelijk voor schade die de yogi lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten.
Artikel 12. OVERMACHT
HARMONY MOVES is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie- infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.
Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de diensten en/of het gebruik van de films op WhatsApp berusten bij HARMONY MOVES, tenzij anders is vermeld. Het is de yogi niet toegestaan diensten of informatie van WhatsApp te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HARMONY MOVES.
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2023.